Oświetlenie LED - LED LABS
0 0,00 zł

Ogólne warunki gwarancji

LED LABS SP. Z O.O.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
DLA KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAM


1. LED Labs zapewnia, że znajdujące się w jej ofercie produkty są wolne od wad ukrytych.
 
2. Okres gwarancji wynosi co do zasady 24 miesiące. W przypadku niektórych produktów okres gwarancji może być dłuższy. W takim wypadku informacja o okresie gwarancji będzie umieszczona na opakowaniu danego produktu lub w karcie katalogowej, dostępnej na stronie internetowej LED Labs, pod adresem: www.led-labs.pl. Okres gwarancji biegnie od dnia wydania produktu kupującemu bezpośrednio przez LED Labs.
 
3. Gwarancja jest udzielana jedynie kupującemu, nabywającemu produkty bezpośrednio od LED Labs i nie może być przeniesiona na inne podmioty.
 
4. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem zapłaty pełnej ceny zakupionych produktów na rzecz LED Labs.
 
5. Gwarancja obejmuje jedynie fizyczne wady produktów, które ujawniły się w okresie gwarancji i które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie w chwili przejścia ryzyka przypadkowego uszkodzenia i utraty rzeczy na kupującego (tj. zazwyczaj w chwili dostawy). Gwarancja obejmuje jedynie wady dotyczące cech użytkowych rzeczy i zmniejszające ich użyteczność ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego korzystania.
 
6. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania, montażu, samodzielnych przeróbek lub napraw dokonanych w sposób sprzeczny z instrukcją użytkowania lub zasadami wiedzy technicznej. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego transportu, przechowywania lub konserwacji produktów, jak również uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadków, klęsk żywiołowych, nietypowych warunków użytkowania lub przechowywania, takich jak wysoka temperatura, ciśnienie, wilgotność, kontakt z czynnikami chemicznymi, itp. Gwarancja nie ma zastosowania do produktów, które były użytkowane niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem.
 
7. Gwarancja nie obejmuje zmian w charakterystyce produktów, wynikających z normalnego zużycia z upływem czasy. Z uwagi na właściwości fizykochemiczne diod elektroluminescencyjnych (LED) nie jest wadą spadek strumienia świetlnego o 30% jego wartości lub nieznaczna zmiana barwy światła w miarę eksploatacji i upływu czasu.
 
8. W przypadku stwierdzenia wady, kupujący powinien zgłosić LED Labs reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonych od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty przez kupującego uprawnień z gwarancji. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie wadliwego produktu i opis wady.
 
9. LED Labs rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności uzyskana dodatkowych wyjaśnień, ekspertyzy technicznej lub sprawdzenia wadliwego produktu, termin może ulec przedłużeniu, o czym LED Labs poinformuje kupującego, wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 
10. LED Labs może zażądać od kupującego dodatkowych informacji, materiałów lub dokumentacji, w szczególności przesłania fotografii wadliwego produktu lub dokumentu potwierdzającego zakup produktu. Brak przedłożenia żądanych materiałów może skutkować wydłużeniem procedury rozpatrywania reklamacji.
 
11. Jeśli konieczne okaże się zbadanie wadliwego produktu, kupujący powinien dostarczyć wadliwy produkt do LED Labs i pokryć koszt jego transportu, o ile strony nie postanowią inaczej. W takim przypadku, jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, LED Labs zwróci kupującemu udokumentowane koszty transportu. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona, LED Labs nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów transportu, ani pokrywać kosztów zwrotu produktu kupującemu. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu do momentu jego wydania LED Labs i od momentu, w którym zwracany produkt zostaje wydany przewoźnikowi lub bezpośrednio kupującemu.
 
12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną LED Labs, według własnego wyboru, usunie wadę produktu (dokona jego naprawy), dostarczy kupującemu nowy produkt wolny od wad (dokona jego wymiany) lub zwróci cenę produktu uiszczoną przez kupującego.
 
13. LED Labs wykona swoje zobowiązanie do naprawy lub wymiany produktu albo zwrotu ceny w ciągu 15 dni roboczych liczonych od dnia uznania reklamacji kupującego za zasadną, jednakże w razie wystąpienia trudności zaopatrzeniowych termin ten może ulec przedłużeniu, o czym LED Labs poinformuje kupującego, wskazując nowy termin załatwienia reklamacji.
 
14. W przypadku naprawy lub wymiany produktu okres gwarancji nie podlega wydłużeniu ani nie biegnie na nowo.
 
15. LED Labs nie ponosi odpowiedzialności ani względem bezpośredniego kupującego, ani względem dalszych użytkowników za żadne szkody, wydatki, ani utracone korzyści, wynikające z dokonanego zakupu, użytkowania lub niemożliwości użytkowania produktu.

16. Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 01.07.2020.
 
17. Wszystkie umowy zawarte w oparciu o niniejsze OWG podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWG zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.
 
18. W razie wątpliwości co do wykładni postanowień OWG rozstrzygające znaczenie mieć będzie polska wersja językowa.
 
19. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory wnikające z zawartych przez nie umów były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeżeli sporu nie uda się zakończyć polubownie, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie polski sąd miejscowo właściwy dla siedziby LED Labs.